Ondersteuning bij hoge medische kosten

Bij een chronische aandoening horen vaak hoge (medische) kosten. Soms moet je ook (tijdelijk) beroep doen op een vervangingsinkomen. Die combinatie kan je in een financieel nijpende situatie brengen.

Welke hulpmiddelen bestaan er?

De overheid riep een aantal maatregelen in het leven om de financiële toegang tot zorg te verzekeren. Zowel federaal, Vlaams als lokaal draagt het beleid hier zijn steentje aan bij. Maar door die opsplitsing is het niet eenvoudig om je weg te vinden in dit doolhof van maatregelen. Een digitale brochure, waarin de voornaamste maatregelen opgesomd worden, komt eraan. Binnenkort vind je deze op onze website!


Statuut chronische aandoening

Wanneer heb je hier recht op?

 • Je hebt hoge medische kosten: tijdens acht opeenvolgende kwartalen (twee kalenderjaren) heb je elk kwartaal minstens € 337,69* aan medische kosten. Zowel het deel dat wordt terugbetaald door het ziekenfonds, als het remgeld (wat je als patiënt nog zelf moet betalen) wordt hier meegerekend. Zo’n statuut krijg je voor twee jaar. Nadien kan het telkens met een jaar verlengd worden. Personen met een zeldzame ziekte krijgen het statuut voor vijf jaar, als ze bij hun ziekenfonds een attest indienen. Willen ze dit verlengen? Dan brengen ze opnieuw een attest binnen. De financiële voorwaarde geldt niet meer.

 • Je hebt recht op het forfait voor chronisch zieken (of zorgforfait): dit krijg je als je hoge medische kosten en een hoge graad van zorgafhankelijkheid hebt.

* Bedragen voor 2022, deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Wat zijn de voordelen?

 • Je kan een beroep doen op de derdebetalersregeling bij huisartsen, specialisten en tandartsen.

 • Het plafond van de maximumfactuur (MAF) wordt verlaagd met € 112,62*.

Wat dat is leggen we verder in dit artikel uit.


Maatregelen waarop je kan terugvallen

Wanneer je arts de derdebetalersregeling toegepast, betaal je enkel nog het remgeld. Het deel dat je ziekenfonds betaalt hoef je niet langer voor te schieten. Je ziekenfonds betaalt dit rechtstreeks aan je zorgverlener.

Sinds 1 januari 2022 kunnen artsen en tandartsen de derdebetalersregeling toepassen voor alle geneeskundige zorgen voor alle patiënten (ook personen die niet het statuut chronische aandoening hebben).

Opgelet: als je (tand)arts niet geconventioneerd is (d.w.z. de afgesproken tarieven niet volgt), betaal je ook nog supplementen, naast het remgeld. Je ziekenfonds betaalt die supplementen niet terug.

De maximumfactuur (MAF) beschermt gezinnen tegen hoge medische kosten. De medische kosten die je zelf moet betalen (remgelden) van je hele gezin worden daarvoor opgeteld. Zodra je een maximumbedrag bereikt, worden ook de remgelden terugbetaald. Lees hier welke types MAF er bestaan.


Tegemoetkomingen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

Voor wie? Personen met een beperking, tussen 18 en 65 jaar oud.

 • Je hebt recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming, als je omwille van je beperking niet kan gaan werken. Of je kan wel gaan werken, maar wat je kan verdienen is beperkt tot 1/3 van wat een ander persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen.

 • Een integratietegemoetkoming compenseert de extra kosten die je hebt omwille van je beperking. De FOD kijkt hier naar je zelfredzaamheid. Wat kan je nog zelf en waarbij heb je hulp nodig?

Wil je meer weten? Dan kan je terecht op de website van de FOD Sociale Zekerheid.


Zorgbudgetten

De Vlaamse sociale bescherming is een verzekeringssysteem voor mensen die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben. Met de zorgpremie die we allemaal jaarlijks betalen financiert de Vlaamse sociale bescherming 3 zorgbudgetten:

 • voor zwaar zorgbehoevenden: mensen die omwille van ziekte, een handicap of hoge leeftijd veel zorg nodig hebben in de thuissituatie of in een zorginstelling met verblijf.

 • voor ouderen met een zorgnood: 65'+ers met een beperkt inkomen en een zorgnood.

 • voor mensen met een handicap: kinderen en volwassenen met een erkende mentale of fysieke beperking.

Heb je door ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig om je te verplaatsen? Je kan via de Vlaamse sociale bescherming ook een mobiliteitshulpmiddel kopen of huren.


Het VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt ondersteuning aan op drie pijlers:

 • Persoonsvolgend budget of Persoonlijk-assistentiebudget: hiermee kan je zorg en ondersteuning inkopen binnen je eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners of vergunde zorgaanbieders.

 • Tegemoetkomingen voor een hulpmiddel of aanpassing in de thuissituatie: dit gaat over zeer uiteenlopende hulpmiddelen, van een trapleuning tot incontinentiemateriaal of pedagogische hulp bij hogere studies.

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp: beperkte ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. Je kan daarvoor rechtstreeks aankloppen bij aanbieders van verschillende ondersteuningsvormen: individuele begeleiding of groepssessies, dagopvang of verblijf met overnachting.